VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků internetových serverů provozovaných společností Český Internet s.r.o.

1. Obecná ustanovení1.1. Společnost Český Internet s.r.o., se sídlem Kostelní 942/46, 370 04 České Budějovice, IČ: 26113571, zapsaná v obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 14780, e-mail: vop@ci.cz (dále jen "provozovatel") je zejména provozovatelem internetových serverů ČESKÉSTAVBY.cz, ČESKÉREALITY.cz, ČESKÉUBYTOVÁNÍ.cz, HotelyPenziony.cz, RealitníServery.cz a jejich odvozenin a poddomén. Provozovatel je oprávněn poskytovat zájemcům reklamní plochy na serverech k prezentaci reklamních sdělení a jiných reklamních prvků. To jsou např. reklamní bannery, databázové vstupy, přednostní výpisy a odkazy na jednotlivé internetové servery nebo jiné subjekty zařazené v katalogu umístěném v internetovém serveru a to v souladu s platnou nabídkou provozovatele a pravidly provozovatele. Dále je oprávněn poskytovat prostor pro reklamu na jednotlivých www stránkách ze svého mediálního portfolia podle platné nabídky.

1.2. Zadavatel reklamní kampaně (dále jen "zadavatel") je fyzická či právnická osoba, přímý zákazník nebo reklamní či mediální agentura, objednávající reklamu na stránkách z mediálního portfolia provozovatele.

2. Uzavření inzertní smlouvy o zveřejnění inzerce


2.1. Inzerce se objednává na základě písemné nebo e-mailové objednávky potvrzené zadavatelem a provozovatelem, případně zálohové (proforma) faktury vystavené provozovatelem a uhrazené zadavatelem.

3. Inzertní podklady3.1. Za včasné a bezchybné dodání podkladů provozovateli je odpovědný zadavatel reklamní kampaně.

3.2. Veškeré reklamní podklady a další náležitosti objednávky musí zadavatel poskytnout nejpozději 5 pracovní dnů před datem začátku kampaně.

3.3. Veškeré podklady ke změně v reklamní kampani musí zadavatel poskytnout nejpozději 3 pracovní dny před datem změny.

4. Práva a povinnosti zadavatele


4.1. zadavatel nese plnou odpovědnost za kvalitu a formální i obsahovou stránku reklamního sdělení umísťovaného na reklamní plochy provozovatele. Zadavatel objednávky dává provozovateli současně s dodáním inzertních podkladů (viz. čl 3 výše) souhlas se šířením daného reklamního sdělení prostřednictvím serverů provozovatele a dále současně potvrzuje, že je subjektem oprávněným k výkonu veškerých potřebných práv k reklamnímu sdělení, které bude umístěno na některém ze serverů provozovatele. Zadavatel dále potvrzuje, že je oprávněn vykonávat případná majetková autorská práva k příslušnému reklamnímu sdělení a/nebo k jiným reklamním prvkům a je oprávněn k užití případných ochranných známek nebo jiných prvků, které jsou předmětem ochrany průmyslového nebo duševního vlastnictví v reklamním sdělení obsažených, a potvrzuje, že neporušuje práva žádné jiné třetí osoby.

4.2. V případě nepravdivosti výše zmíněných tvrzení nese zadavatel veškeré následky z toho vyplývající včetně povinnosti uhradit oprávněným osobám a provozovateli náhradu vzniklé škody. Na vyžádání provozovatele je zadavatel povinen neprodleně průkazně doložit skutečnosti týkající se oprávnění zadavatele vykonávat majetková autorská práva k reklamnímu sdělení.

5. Práva a povinnosti provozovatele


5.1. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout, pozastavit a/nebo zrušit zveřejnění reklamního sdělení pokud:

  • a) nosič reklamního sdělení není v souladu s technickými požadavky provozovatele či reklamní podklady neodpovídají těmto Všeobecným obchodním podmínkám,
  • b) reklamní sdělení je v rozporu s právními předpisy, zákony České republiky a/nebo mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána,
  • c) reklamní sdělení je v rozporu s dobrými mravy nebo etickými pravidly
  • d) reklamní sdělení neodpovídá svou kvalitou, formou nebo obsahem oprávněným zájmům provozovatele,
  • e) zadavatel je v prodlení s uhrazením ceny za zpracování a/nebo zveřejnění reklamních sdělení umístěných na serverech provozovatele.

5.2. V případě výskytu jakékoli skutečnosti, opravňující provozovatele odmítnout zveřejnění reklamního sdělení a/nebo opravňující takové reklamní sdělení pozastavit či ukončit, bude provozovatel o tomto informovat zadavatele bez zbytečného prodlení. Provozovatel se zavazuje na základě předložených konkrétních objednávek a v rámci kapacitních možností svých serverů realizovat konkrétní objednávky na inzerci pro jednotlivé zadavatele. Oznámení skutečnosti o nevhodnosti reklamních sdělení či jiných reklamních prvků z jakéhokoli z výše zmíněných důvodů je provozovatel oprávněn zadavateli oznámit kdykoli v průběhu kampaně či před jejím spuštěním.

6. Vydavatelské podmínky


6.1. Pokud zadavatel objedná inzerát o rozměrech, které neodpovídají standardním rozměrům inzerce na serveru, bude inzerát přizpůsoben nejbližšímu možnému rozměru a tak také potvrzen a nově kalkulován.

6.2. Provozovatel si vyhrazuje možnost v případě omezených kapacitních důvodů nahradit zadavateli jeho objednané inzertní plnění adekvátní formou a to v nejbližším vhodném termínu. V případě neodsouhlasení navržených změn zadavatelem si provozovatel vyhrazuje možnost vrátit peníze zadavateli za neodbavenou kampaň v poměrné výši.

6.3. Pokud zadavatel objedná službu (inzerát) a nedodá potřebné podklady nutné ke spuštění služby či kampaně do 12 měsíců od zakoupení, službu nelze již po této době spustit a její platnost tudíž propadá bez náhrady.

6.4. Zakoupená služba se musí spustit do 12 měsíců od uhrazení faktury.

7. Cena za inzerci


7.1. Cena za komerční inzerci je kalkulována podle platného ceníku, který je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Ceny uvedené v ceníku neobsahují DPH, které je účtováno podle platného zákona o dani z přidané hodnoty. Speciální nebo atypické komerční projekty mimo ceníkové podmínky provozovatel realizuje vždy po dohodě a za smluvní cenu.


7.2. Inflační doložka
Provozovatel je oprávněn jednou ročně zvýšit cenu všech svých plnění o roční přírůstek hodnoty Harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) vyhlašovaného Českým statistickým úřadem (dále jen „míra inflace“). Oznámení o zvýšení cen plnění o míru inflace zašle Provozovatel na kontaktní e-mail nebo adresu Zadavatele. Zvýšení cen plnění o míru inflace je účinné od 1. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo zvýšení cen o míru inflace Odběrateli oznámeno. Zvýšení cen o míru inflace není změnou Ceníku a nepodléhá tedy souhlasu Zadavatele. Jestliže Český statisticky úřad přestane vydávat index HICP, může Provozovatel obdobným způsobem použít přiměřeně podobný index, který vybere za účelem výpočtu zvýšení spotřebitelských cen o míru inflace (např. index MUCIP vyhlašovaný Eurostat).

8. Fakturace a platební podmínky


8.1. Provozovatel je oprávněn žádat zálohu z ceny služby nebo platbu předem na základě vystavené proforma faktury. Obvyklá doba splatnosti proforma faktur je 14 kalendářních dní. Pokud nebude platba připsána na účet provozovatele v požadované výši a v termínu splatnosti, není provozovatel povinen objednanou službu realizovat. V tomto případě je provozovatel oprávněn účtovat storno poplatek dle čl. 9.

8.2. Daňový doklad (faktura) se vystavuje do 15 dnů od přijetí platby. V případě prodlení s jejich úhradou je provozovatel oprávněn účtovat zadavateli za každý započatý den prodlení penále ve výši 0,05% z dlužné částky.

9. Storno poplatky


9.1. V případě, že je zadavatelem zrušena závazně objednaná kampaň, provozovatel si vyhrazuje právo účtovat storno poplatek ve výši 50% sjednané ceny.

9.2. V případě, že je zadavatelem zrušena již probíhající kampaň, provozovatel si vyhrazuje právo účtovat storno poplatek ve výši 100% sjednané ceny.

9.3. V případě, že je zadavatelem zrušena objednaná exkluzivní kampaň placená předplatbou, provozovatel si vyhrazuje právo účtovat storno poplatek až do výše 100% sjednané ceny.

10. Reklamace


10.1. V případě pochybení provozovatele je zadavatel v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat přiměřenou náhradu, zejména ve formě jiné reklamní kampaně.

10.2. Reklamovat inzerci je možné výhradně písemně a to doporučeným dopisem na adresu sídla provozovatele. Jiné formy podání reklamace nejsou považovány za řádně uplatněné.

10.3. Lhůta pro uplatnění reklamace je 5 pracovních dnů ode dne, kdy zadavatel zjistil nebo mohl zjistit pochybení, nejpozději však v poslední den dané kampaně. Lhůta pro rozhodnutí o reklamaci ze strany provozovatele je 30 kalendářních dnů.

10.4. Za pochybení na straně provozovatele je považována nefunkčnost jeho služeb, které se týkají potvrzené objednávky zadavatele, vyjma plánovaných či krátkodobých výpadků serveru.

11. Nakládání s osobními údaji předaných Zadavatelem Provozovateli


11.1. Zadavatel může udělit souhlas se zpracováním osobních i dalších údajů Provozovateli za zde uvedených podmínek a to několika způsoby:
  • zaškrtnutím pole ve vstupním či registračním formuláři na serverech Provozovatele
  • exportem dat ze strany Zadavatele či jím pověřenou osobou směrem k Provozovateli
  • zasláním žádosti e-mailem
  • podpisem smlouvy či jiného právního dokumentu s uvedením souhlasu
  • uhrazením faktury a tím i odsouhlasením Všeobecných obchodních podmínek

11.2. Zadavatel bere na vědomí, že veškeré jím zadané kontaktní informace ke zveřejnění, ať již přes servisní sekci, přes operátory serveru či jiným způsobem, vkládá za účelem zveřejnění, a tudíž budou prezentovány v neomezené míře všem uživatelům internetu a mohou být poskytnuty třetím osobám.

11.3. Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje Zadavatele (fyzické osoby) či jeho zaměstnanců a spolupracovníků v rozsahu, v jakém je Zadavatel zadal při registraci, přes servisní sekci, přes operátory serveru, exportem dat či jiným způsobem. Rozsah zpracovaných osobních údajů je vždy definován příslušným formulářem či specifikací exportu s možností uložení IP adresy. Zadavatel bere na vědomí, že k veškerým poskytnutým osobním údajům třetích stran svěřených Zadavatelem Provozovateli, má řádně smluvně zajištěny souhlasy se zpracováním ke zveřejnění na serverech Provozovatele, obchodní komunikací ze strany Provozovatele a to v nezbytně nutném rozsahu a účelu.

11.4. Osobní údaje Zadavatele jsou zpracovávány za účelem plnění smluvních povinností Provozovatele, za účelem vedení databáze vztahu se zákazníky Zadavatelů (CRM) a evidence plnění povinností obou smluvních stran či zlepšování kvality služeb Provozovatele. Zadavatel souhlasí se zveřejněním svých či svěřených osobních údajů na serverech Provozovatele či provozovaných Provozovatelem, zejména za účelem veřejného poskytnutí kontaktních informací třetím stranám v rámci nabídky Zadavatele či jeho profilu.

11.5. Provozovatel je oprávněn uchovávat osobní údaje Zadavatele po dobu trvání registrace účtu či nabídky Zadavatele, ať už v placeném či neplaceném režimu, avšak nejdéle po dobu 10 let od posledního příhlášení, kontroly nebo aktualizace údajů Zadavatelem či od doby posledního uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů od Zadavatele.

11.6. Zadavatel svůj souhlas může kdykoliv bezplatně odvolat zaslání žádosti na adresu osobniudaje@ci.cz

11.7. Pro účely fakturace a zpracování účetnictví a ostatních dat mohou být údaje v objednávce poskytnuta účetní společnosti MONEKON spol. s r.o., U Tří lvů 256/5, České Budějovice 6, 370 01, IČ 25161270.

11.8. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené uživateli v důsledku výpadku sítě Internet, opožděného dodání či poškození dat během přenosu. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé přenosem utajovaných dat.

11.9. Poskytovatel je oprávněn zasílat informace o svém produktu, jeho vylepšeních, tipů na zvýšení efektivity a obchodních informací, které se týkají využívaného produktu Zadavatelem a to na všechny jím zadané kontaktní údaje.

12. Nakládání s osobními údaji předaných Zadavateli Provozovatelem


12.1. Žadatel o informace (dále jen Žadatel) je návštěvník serveru, který ve formuláří na webu či jiným způsobem odešle své osobní údaje (jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a další) na servery Provozovatele. Tyto osobní údaje žadatele o informace jsou zpracovány a uloženy společností ČESKÝ INTERNET s.r.o. se sídlem ul. Kostelní 942/46, České Budějovice, 370 04, IČO: 26113571. Tato společnost je pro účely GDPR (ochrany osobních údajů) vedena jako Správce dat (Data controller).

12.2. Souhlas se zpracováním údajů žadatel o informace poskytuje Správci dat (ČESKÝ INTERNET s.r.o.) na dobu maximálně 10 let s tím, že svůj souhlas může kdykoliv bezplatně odvolat zaslání žádosti na adresu osobniudaje@ci.cz

12.3. Žadatel o informace poskytuje Správci dat své osobní údaje za účelem předání dat Zadavateli (Příjemce dat) zpětného kontaktování Zadavatelem.

12.4. Zadavatel se zavazuje tyto osobní údaje použít a uložit pouze na dobu nezbytně nutnou a to výhradně ke kontaktování žadatele za účelem předání informace ke konkrétnímu dotazu.

12.5. Zadavatel je povinnen po vyzvání Správcem dat (ČESKÝ INTERNET s.r.o.) předané osobní údaje bez prodlevy kompletně a nevratně vymazat.

12.6. Zadavatel nemá oprávnění předat osobní údaje žadatele o informace třetí osobě či dalšímu Zpracovateli či Příjemci dat bez souhlasu Žadatele či Správce dat (ČESKÝ INTERNET s.r.o.). I v tomto případě je pak Příjemce dat povinnen zajistit kompletní vymazání předaných osobních údajů Žadatele, pokud jej k tomu na návrh Žadatele Spráce dat vyzve.

12.7. Jestliže vyjádří Žadatel také zájem o informace k dalším službám je Správce dat (ČESKÝ INTERNET s.r.o.) oprávněn tyto osobní údaje předat třetímu subjektu za účelem vypracování vyžádané nabídky Žadatele.

13. Závěrečná ustanovení


13.1. Veškeré vztahy těmito Všeobecnými obchodními podmínkami neupravené se řídí platnými zákony České republiky, zejména zákonem o obchodních korporacích. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky i bez předchozího upozornění změnit.

Dokumenty, které jsou nedílnou součástí těchto všeobecných podmínekTyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 6. 2022 a nahrazují předchozí Všeobecné obchodní podmínky.